naagapurdp-Na EaI. pu. la. doSapaMDo yaaMcyaa Saaibdk kaoTyaa¸ kramatI, ikssao saadr krIt Aaho.

     pulaMcyaa hjarjabaabaIpNaacyaa AnaMt kqaa ibarbalaacyaa gaaoYTIp`maaNao saaMigatlyaa jaatat AaiNa hmaKasa hSao vasaUla kolao jaatat.
                  'AanaMMdvanaa'tlyaa ga`amaBaaojanaacyaa qaaTat caalalaolyaa eka Baaojana samaarMBaat ivaivaQa xao~atlaI maatbbar maMDLI sahBaagaI JaalaI haotI. samaaorcyaa pMgatIt 'iklaao-skr' maaisakacao saMpadk maukuMdrava iklaao-skr basalaolao haoto. 
      maQaunaca to ]zlao va tao sauKsaaohLa Aaplyaa k^maor\yaat baMd krNyaacyaa kamaalaa laagalao. prt yao}na pahtat¸ tr %yaaMcaM pana gaolaolaM
           %yaaMcaI SaaoQak najar pkDIt pula lagaoca ]d\gaarlao¸
" maukuMdrava¸ [qaM saMpadkIya pana naahIyao."

 pana Ä » taT


       eka samaarMBaat  iSavaSaahIr baabaasaahoba purMdro AaiNa pulaMcaI gaaz pDlaI.
baabaasaahoba baaolaNyaacyaa AaoGaat baaolauna gaolao¸
       "tumacyaa GarI kaya¸ tumhI AaiNa saunaItabaa[- saarKo Kao Kao hsat AsaNaar."
%yaavar gaMBaIrpNao pu.la.hI  %yaaMnaa mhNaalao¸
        "tumacyaa GarI sauQda baayakao tumacyaavar tlavaarIcao saarKo vaar krto\ya AaiNa tumhI to Zala hatI Gao]na caukvatahat¸ 
           AsaMca saarKM ica~ AsatM ka¸ haoÆ"

     saup`isaQd ivanaaodI laoKk AaiNa naaTkkar vasaMt sabanaIsa AaiNa pu.la.doSapaMDo ka^laojaat AsalyaapasaUnacao daost. eona t$Naa[-t sabanaIsaaMcyaa GarI gaPpaMcyaa maOflaI haot Asat. samavayask ima~aMcyaa yaa gaPpa tibayatInaM laavalaolyaa panaasaar#yaaca rMgat Asat.
      vasaMta sabanaIsaaMnaI Aaplyaa 'jamalaolaI panaM' yaa kahISaa Aa%makqanaacyaa AMgaanaM jaaNyaar\yaa pustkat yaa AazvaNaI jaagaivalaolyaa idsatat. 
         ASaaca eka gaPpaYTkat saup`isaQd ivanaaodI AiBanaoto Sard tLvalakraMSaI pulaMcaI AaoLK k$na dotanaa %yaaMnaI saaMigatlaM¸ 
  
"Sar\yaa¸ ha  pI.ela\.doSapaMDo AaiNa¸ pI.ela\.¸ ha Sard tLvalakr."
         Asaa pircaya k$na dotaca¸
    "Aro vaaÑ ha tr kanaa maa~a nasalaolaa maaNaUsa idsataoyaÑ" Asaa AiBap`aya pulaMnaI vya@t krtaca %yaa maOflaIt ekca hSaa Jaalaa.
  'Sard tLvalakr' yaa naavaat ekhI kanaamaa~a nasalyaacaM pihlyaaMdaca tLvalakraMnaa jasaM kLla¸ tsa [tr ima~aMnaahIÑ

             


           pulaMcyaa lahanapNacaa ek p`saMga %yaaMcaI cauNaUk daKivaNaara Aaho.
to caaOda pMQara vaYaa-cao Asatanaa laaokmaanya saovaa saMGaat saaih%ya sama`aT na. icaM. koLkraMcaM vyaa#yaana haotM.
vyaa#yaanaanaMtr Eaao%yaaMnaa p`Sna ivacaarNyaacaI mauBaa haotI.
       %yaa kaLI BaartanaM foDroSana svaIkaravaM¸ kI svaIka$ nayao¸ yaavar cacaa- caalau haotI.
SaaLkrI puÉYaao%tma ]Baa rahIlaa AaiNa %yaanaM ta%yaasaahobaaMnaa foDroSana
svaIkaravaM¸ kI svaIka$ nayao¸ Asaa p`Sna QaITpNao ivacaarlaa.
       %yaavar ta%yaasaahobaaMnaI ]%tr idlaM¸
  "svaIka$ nayao¸ pNa rabavaavaM."
yaavar puÉYaao%tma  mhNaalaa¸
   "malaa AaplaM ]%tr kLlaM naahI."
tovha samajaavaNaIcyaa saurat to mhNaalao¸
   "baaL¸ Aaplyaalaa kLola¸ Asaaca p`Sna lahana maulaaMnaI ivacaaravaa."
%yaavar puÉYaao%tma  lagaoca mhNaalaa¸
   " puNyaalaa saQyaa AMijaraMcaa Baava kaya Aaho"
ta%yaasaahobaaMcaM kahI ]%tr yaoNyaapUvaI-ca saBaagaRh Eaao%yaaMcyaa hsaNyaanaM Ba$na gaolaM.

© naagapur dp-Na